Lokalizace – Smlouva

 

Dokument ke stažení: Lokalizace - Smlouva

Smlouva o monitoringu

 I/ Smluvní strany:

Safety Black Box  Ltd.

ID: 8067063

se sídlem: 4 Park Road, Moseley, Birmingham, B13 8AB, West Midlands, England

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Jméno / Firma:………………………………………………………

Adresa:………………………………………………………………

Město, PSČ:………………………………………………………...

IČO a DIČ:………………………………………………………….

(dále jen „Příjemce“)

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služby Black Box Ltd. za uvedených tarifních podmínek:
Tarif Cena
Lokalizace
Kniha jízd
Nonstop Dohled
Vlastní SIM

 

III. Smluvní podmínky

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci sledování vozidla.
 2. Příjemce před podpisem této smlouvy prohlašuje, že se podrobně seznámil se službou sledování vozidla, jsou mu známy technické parametry, možnosti a funkce, ovládání produktu, je seznámen s jeho použitím a byl náležitě proškolen.
 3. Příjemce si je vědom, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, náhrady či další výdaje, které by příjemci vznikly z titulu této smlouvy, tedy používáním služeb Black Box Ltd.. Ani v případě ztráty dat, nebo jejich zneužití, není mezi smluvními stranami sjednána žádná odpovědnost za škody.
 4. Příjemce si je vědom, že služba sledování vozidla neslouží k ochraně před odcizením vozidla. Z toho důvodu nelze uplatňovat škodu či jakékoliv další náhrady vůči poskytovateli z titulu toho, že vozidlo v danou chvíli nebylo možné lokalizovat.
 5. Příjemce bere na vědomí, že sledování vozidla je poskytováno prostřednictvím některého z mobilních operátorů. Poskytovatel proto nenese žádnou odpovědnost za výpadky sítě mobilního operátora a ztrátu dat tím způsobenou.

IV. Podmínky poskytnutí služby.

 1. Příjemce je povinen platit za sledování vozidla smluvní cenu.
 2. Částka musí být připsána na účet poskytovatele ke dni splatnosti faktury.
 3. V případě pozdní úhrady se příjemce vystavuje riziku odpojení služeb, bez možnosti získat údaje z doby, po kterou bylo sledování odpojeno.
 4. Za novou aktivaci odpojeného sledování je účtován poplatek dle aktuálního ceníku.
 5. Příjemce je povinen pravidelně kontrolovat funkčnost svých lokalizačních jednotek.
 6. Reakční doba servisního zásahu je stanovena v hodinách dle příslušného tarifu a začíná okamžikem nahlášení servisního požadavku, pokud není dohodnuto jinak.

 

V. Servisní podmínky:

  1. Poskytovatel zaručuje bezplatný servisní zásah a opravy závad:

-          způsobených chybou software
-          nezaviněných příjemcem
-          plánovanou údržbu

  1. Placený servis se vztahuje na závady:

-          způsobené neodbornou instalací a nepovolenou manipulací
-          záměrným poškozením
-          vadnou elektroinstalací ve vozidle
-          mechanickým poškozením
-          ze strany poskytovatele mobilních služeb

 

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Reklamační lhůta je 14 dnů od data reklamované události. Reklamace musí být učiněna písemně přes webové administrační rozhraní.
 3. V případě potřeby smluvních stran, lze veškeré ustanovení této smlouvy měnit, rušit či upravit v dodatcích k této smlouvě, kdy jednotlivé dodatky budou číslovány v pořadí, v jakém vznikaly.
 4. Smluvní strany smlouvě plně porozuměly, přečetly si ji a se všemi ujednáními souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.